Διαβούλευση για μελλοντικά σενάρια αξιοποίησης ανθρακωρυχείων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα

Το POTENTIALS είναι ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (Research Fund for Coal and Steel -RFCS). Το έργο POTENTIALS επιδιώκει να αξιοποιήσει τις κοινές δυνατότητες των χώρων

Konsultacje w sprawie konstrukcji przyszłych scenariuszy skoordynowanego wykorzystania aktywów i zasobów zamkniętych kopalń i elektrowni węglowych

POTENTIALS jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską za pośrednictwem Funduszu Badawczego Węgla i Stali, którego celem jest identyfikacja i wykorzystanie wspólnego potencjału zamkniętych kopalń oraz elektrowni węglowych i powiązanych z nimi gałęzi przemysłu dla zainicjowania nowych kierunków rozwoju i pobudzenia